Nabór uzupełniający - dla utrzymania rezultatów projektu

Email Drukuj PDF

Od 01. marca 2016 r. rusza nabór uzupełniający do Projektu "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym".

Chodzi o uzupełnienie ilości użytkowników określonych w projekcie, w przypadkach rezygnacji przez dotychczasowych uczestników projektu. Na dzień dzisiejszy jest to 12 przyłączy do Internetu - w tym 2 przyłącza wraz z komputerem.

 

Nabór będzie prowadzony niezależnie – osobno do grupy „Otrzymanie przyłącza do Internetu”, a osobno „Otrzymanie przyłącza do Internetu wraz z komputerem”.

Osoby aplikujące do projektu powinny mieć świadomość, że jeżeli spełnią warunki określone do uczestnictwa w przedsięwzięciu, a nie zakwalifikują się na przyznanie sprzętu, który jest aktualnie dostępny, zostaną wpisani na listę uzupełniającą, skąd w przypadku kolejnych zwolnień miejsc w grupach zakwalifikowania, będą sukcesywnie powoływani w poczet uczestników projektu.

Przypominam, że warunkiem uczestnictwa w projekcie "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" jest:

 

  • fakt bycia mieszkańcem miasta Radomia;
  • brak stałego łącza do Internetu w miejscu zamieszkania i niemożność pozyskania go ze względu na złą sytuację materialną lub niepełnosprawność.

 

Projekt skierowany jest do gospodarstw domowych, w skład których wchodzą:

 

  • osoby niepełnosprawne (w stopniu znacznym, umiarkowanym lub dziecko niepełnosprawne);
  • korzystających ze wsparcia systemu pomocy społecznej;
  • osoby 50+, których przeciętny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych (obecnie jest to kwota 880,45 zł);
  • dzieci i młodzież pobierające stypendia socjalne;
  • dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik "Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym) - obecnie jest to kwota 1362,45 zł;

 

Druki dostępne są i wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Radomiu (w Biurze Obsługi Mieszkańca pok. 19 oraz w Wydziale Teleinformatycznym pok. 52 i 73B) do 31.03.2016r. W kwietniu 2016r. nastąpi ocena wniosków aplikacyjnych.